ارسالها فعلا براساس پست پیشتاز وپست سفارشی میباشد که در روش اول یک تا دوروز کاری ودر روش دوم دو تا سه روز کاری زمان صرف میشود تا کالا بدست شما برسد